ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจดาวน์โหลดสื่อการสอน

วิทยาการคำนวณ ป.4

หน่วยที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch

หน่วยที่ 3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์

หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

คณิตศาสตร์ ป.2

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.2

 

 

 

 

 

                          

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731