ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจดาวน์โหลดเอกสาร

01บันทึกขออนุญาตใช้แผน

02แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ทวพ.

03แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

04แบบประเมินกลยุทธ์กระบวนการจัดการเรียนรู้

รายงานการสอนสถานการโควิด19ท.วพ.doc

รายงานการสอนสถานการโควิด19ท.วพ.PDF

ฟอร์มผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf

ฟอร์มผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ฟอร์มแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf

ฟอร์มแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ฟอร์มการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์.pdf

ฟอร์มการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์

บันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์

บันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ pdf

แบบฟอร์มสรุปชมรมท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มสรุปชมรมท.วพ.63

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ63.(pdf)

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ63.

แบบฟอร์มแผนพอเพียงท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มแผนพอเพียงท.วพ.63

แบบฟอร์มแผนธรรมดาท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มแผนธรรมดาท.วพ.63

แบบฟอร์มบันทึกโฮมรูมท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มบันทึกโฮมรูมท.วพ.63

แบบฟอร์มบันทึกการสอนซ่อมเสริมท.วพ.63 (pdf)

แบบฟอร์มบันทึกการสอนซ่อมเสริมท.วพ.63

แบบฟอร์มบันทึกอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุ-แบบที่-2

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุ-แบบที่-1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อคุรุภัณฑ์-แบบที่-1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อครุภัณฑ์-แบบที่-2

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดจ้าง

แบบสรุปชมรมท.วพ.PDF

แบบสรุปชมรมท.วพ.doc

ฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ.doc

ฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ.PDF

fromแผนท.วพ.ศุนย์พอเพียง62.doc

fromแผนท.วพ.ศุนย์พอเพียง62.pdf

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง.doc

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง.pdf

ฟอร์มถอดบทเรียน.doc

ฟอร์มถอดบทเรียน.pdf

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

-แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา

-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเข็มแข็ง

-หนังสือหลักการทรงงาน

fromแผนท.วพ-ปรับใหม่หลังจากอบรม

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

                          

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731