ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจดาวน์โหลดเอกสาร

ฟอร์มผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf

ฟอร์มผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ฟอร์มแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.pdf

ฟอร์มแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ฟอร์มการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์.pdf

ฟอร์มการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์

บันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์

บันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ pdf

แบบฟอร์มสรุปชมรมท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มสรุปชมรมท.วพ.63

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ63.(pdf)

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ63.

แบบฟอร์มแผนพอเพียงท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มแผนพอเพียงท.วพ.63

แบบฟอร์มแผนธรรมดาท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มแผนธรรมดาท.วพ.63

แบบฟอร์มบันทึกโฮมรูมท.วพ.63(pdf)

แบบฟอร์มบันทึกโฮมรูมท.วพ.63

แบบฟอร์มบันทึกการสอนซ่อมเสริมท.วพ.63 (pdf)

แบบฟอร์มบันทึกการสอนซ่อมเสริมท.วพ.63

แบบฟอร์มบันทึกอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุ-แบบที่-2

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุ-แบบที่-1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อคุรุภัณฑ์-แบบที่-1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดซื้อครุภัณฑ์-แบบที่-2

แบบฟอร์มบันทึกข้อความจัดจ้าง

แบบสรุปชมรมท.วพ.PDF

แบบสรุปชมรมท.วพ.doc

ฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ.doc

ฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ.PDF

fromแผนท.วพ.ศุนย์พอเพียง62.doc

fromแผนท.วพ.ศุนย์พอเพียง62.pdf

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง.doc

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง.pdf

ฟอร์มถอดบทเรียน.doc

ฟอร์มถอดบทเรียน.pdf

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

-แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา

-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเข็มแข็ง

-หนังสือหลักการทรงงาน

fromแผนท.วพ-ปรับใหม่หลังจากอบรม

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

                          

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731