ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจดาวน์โหลดเอกสาร

ฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ.doc

ฟอร์มวิเคราะห์ผุ้เรียนเป็นรายบุคคลท.วพ.PDF

fromแผนท.วพ.ศุนย์พอเพียง62.doc

fromแผนท.วพ.ศุนย์พอเพียง62.pdf

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง.doc

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง.pdf

ฟอร์มถอดบทเรียน.doc

ฟอร์มถอดบทเรียน.pdf

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

-แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา

-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเข็มแข็ง

-หนังสือหลักการทรงงาน

fromแผนท.วพ-ปรับใหม่หลังจากอบรม

ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

                          

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731