ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

    

ปรัชญา กิจกรรมการเรียนรู้จัดแบบเรียนปนเล่น  เน้นพัฒนาการผ่านการปฏิบัติจริง


วิสัยทัศน์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์  มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมครบทั้ง ๔ ด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  ฝึกทักษะที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัยเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน


เป้าหมาย  เด็กเล็ก  เบิกบาน    พัฒนาการสมวัย  ใฝ่ใจคุณธรรม

 

สีประจำศูนย์ ชมพู - ขาว

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731