ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยวัดคลองโพธิ์ กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอาคารที่ทำการอยู่ชั้นล่างของอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคลองโพธิ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานขณะออกไป
ทำงาน
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมขั้นพื้นฐานแก่เด็ก
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์  ได้ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา มาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
คำอธิบาย: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21421_.gifได้ย้ายที่ตั้งที่ทำการแห่งใหม่ คือ ตั้งอยู่ในโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เมือวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

               

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์  ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่ครบทั้ง  ๔  ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญาโดยการบูรณาการผ่านกิจกรรมประจำวันทั้ง  ๖  กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

สถานที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  ตั้งอยู่อาคารโรงเรียนปฐมโพธิ์พัฒนา  ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ ๒๓ ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๑-๑๗๓๑

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731