ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจสัญลักษณ์โรงเรียน

 

ตราประจำโรงเรียน   
เป็นสัญลักษณ์พระแท่นเปล่งรัศมีอยู่บนช้างสามเศียร
11
คติพจน์ครูในโรงเรียน 
11รู้หน้าที่  มีเมตตา   ทุ่มเทเวลาให้แก่ศิษย์
11
ภาษิตประจำโรงเรียน   สุสฺสูสา  สุตวฑฒนี
หมายถึง  การใส่ใจการศึกษา  เป็นความก้าวหน้าทางความรู้
11
สีประจำโรงเรียน     
สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง
สีขาว      หมายถึง   คุณธรรม   ความบริสุทธิ
11
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกบานบุรี

 

 

 

 

                          

 

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731