ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจเผยแพร่ผลงาน

 

 

ชื่อผลงาน การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
ผู้ศึกษา นางพรชนก ชำนาญเอื้อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงานปีที่วิจัย 2565

ชื่อผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องสมบัติของวัสดุรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์
ผู้ศึกษา นางสาวสุดชาดา ใจมา
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อเยี่ยมชมผลงาน ปีที่วิจัย 2565

 

ชื่อผลงาน            การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
ผู้ศึกษา       นางวารี  เกษศรี
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน ปีที่วิจัย 2562

ชื่อผลงาน       รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  แดนดิน   เมืองอุตรดิตถ์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6            
ผู้ศึกษา       นางวารี  เกษศรี
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน ปีที่วิจัย 2561

ชื่อผลงาน           การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
ผู้ศึกษา       นางสาวปริญญา   เกษประสิทธิ์      
ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

ปีที่วิจัย 2560

 

ชื่อผลงาน           การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
ผู้ศึกษา       นางสาวปริญญา   เกษประสิทธิ์      
ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

ปีที่วิจัย 2561

 

ชื่อผลงาน       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  วัสดุรอบตัวเรา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                        
ผู้ศึกษา       นางสุภาวัญ  เข็มมงคล   
ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อผลงาน       รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แดนดินเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่องสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น แดนดินเมืองอุตรดิตถ์ "คลิกเลย"
ผู้ศึกษา        นางวารี  เกษศรี
ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อผลงาน       รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน  เรื่องเกษตรอินทรีย์  วิถีพอเพียง เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ดาวน์โหลดเอกสาร เรื่องเกษตรอินทรีย์  วิถีพอเพียง เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์"คลิกเลย"
ผู้ศึกษา        นางวารี  เกษศรี
ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อผลงาน         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง เรียนรู้สู่การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษา       นางสาววรรณนิตา  พงษ์พันธุ์ 
ตำแหน่ง           ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อผลงาน         รายงานการประเมินโครงการสานต่อที่พ่อสร้าง ด้วยแนวทางวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ผู้ศึกษา        นางพัชุดาญ์     จอมประเสริฐ
ตำแหน่ง            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ                                                                            
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อผลงาน          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  (BBL) เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้ศึกษา             นางกุลณี  นากแก้วเทศ
ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                                                                                   
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อผลงาน  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชุดภูมิปัญญาไทย
ผู้รายงาน         นางศรีสุดา  สุวรรณพันธุ์    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนแนวทฤษฎีพหุปัญญา  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ผู้ศึกษา         นางพรชนก    ชำนาญเอื้อ   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา    ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556 คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อเรื่องวิจัย      การเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล                           
วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการจัดกิจกรรมแนวสมดุลภาษา (Balanced Literacy)
ชื่อผู้วิจัย          นางภรภัทร  ชาญหิรัญกุล
ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา 2556 คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
             
ชื่อผู้วิจัย          นางสุจินดา  ประเสริฐคุณาสิน    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา         โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชุดเครื่องดนตรีไทยในสยาม )
ชื่อผู้วิจัย          นางสาวณัฐธิดา  คลาดแคล้ว    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อเรื่องวิจัย      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดวรรณกรรมนำชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา ฟฟฟชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย          นางสาววารุณี  ปัญญาคำ    ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ   
สถานศึกษา     ฟโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจร่วมกับวิธีสอนอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย          นายชาญชัย ชำนาญเอื้อ 
ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อเยื่ยมชมผลงาน

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรอบรู้ซอฟต์แวร์

 

 

 

 

1) รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

2) รายงานการประเมินโครงการ คลองโพธิ์น้อยตามรอยวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731
>>>