ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
         โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด  12 ไร่  67  ตารางวา   ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2486  มีอาคารเรียน  หลัง  อาคารคอนกรีตแบบ ขนาด 8  ห้องเรียน  2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  อาคารประกอบ ได้แก่  อาคารอเนกประสงค์  2  หลัง ห้องประชุมโรงอาหาร 1  หลัง     โรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการ ด้านอาคารสถานที่ด้วยกิจกรรมหลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน   นอกจากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ด้านการสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสอนคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเป็นของโรงเรียนจำนวน  40 เครื่อง  และเป็นเครื่องเช่าจำนวน 25  เครื่องจัดการสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียน โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง ได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์  3 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  2  ห้อง   ห้องศูนย์การเรียนสาระภาษาไทย 1 ห้องเรียน  ห้องศูนย์การเรียนสาระภาษาอังกฤษ  1 ห้องเรียน  และห้องศูนย์การเรียนภาษาจีน 1 ห้องเรียน   นอกจากนี้การบริหารจัดการของโรงเรียนมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนและองค์กรท้องถิ่นให้ความอนุเคราะห์ ร่วมจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด บริจาควัสดุก่อสร้าง วัสดุการศึกษา รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ  ของโรงเรียนเสมอมา
................อาคารปฐมวัย   
                สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522   เป็นอาคารเรียนแบบ ท.อต.1  อาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น  จำนวน 8 ห้องเรียน    ปัจจุบันเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 5 ห้องเรียน  ห้องสังคมศึกษาฯ   ห้องพละและสุขศึกษา  และห้องศิลปะ   
      
                อาคารโพธิ์โภชนา
                เป็นสถานที่รับประทานอาหารสำหรับครูและนักเรียน   เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร

                อาคารโพธิ์วิทยา
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533   เป็นอาคารเรียนแบบ ท.อต. 001 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3  ชั้น ใต้ถุน
โล่งจำนวน  8  ห้องเรียน  พร้อมกันนี้คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินสมทบต่อเติมอาคารชั้นล่างให้เป็นห้องดนตรี  และห้องพัสดุของโรงเรียน  และเป็นห้องเรียนของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                อาคารโพธิ์สุวรรณ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536   เป็นอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น  จำนวน 15 ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 ห้องเรียน  ห้องประชุมบานบุรี  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องธุรการ  ห้องผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 

                อาคารเอนกประสงค์
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539    เป็นอาคารกีฬา  และห้องประชุมของนักเรียน

................อาคารโพธิ์เอื้อวัฒนา
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545   เป็นอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น  ใต้ถุนโล่ง   จำนวน 18 ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  จำนวน 10 ห้องเรียน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย  ห้องดนตรีไทย  ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์     ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ชั้นล่างเป็นห้องสมุด

................อาคารโพธิ์ อปท.อุปถัมถ์
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550      เป็นอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น  ใต้ถุนโล่ง   จำนวน 12 ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 ห้องเรียน   ห้องพยาบาล ห้องเรียนวิชาพิเศษต่างๆ

              ..อาคารโพธิพัฒน์
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555   เป็นอาคารกีฬา

...............อาคารโพธิ์วิชชาลัย
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558      เป็นอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น  จำนวน 16 ห้องเรียน  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนวิชาพิเศษต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731