ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจ 

เพลงโรงเรียน

 

มาร์ชโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  

                        

เทศบาลวัดคลองโพธิ์  
เราเติบโตอย่างพร้อมเพรียงและยิ่งใหญ่
สีเหลืองคือคุณธรรมนำจิตใจ  
สีขาวไซร้วิญญาณพิสุทธิ์พุทธิธรรม
ก้าวนำวิชาการ    
ร่วมประสานผองประชาพาผลให้  
ในรอบรั้วเราน่าอยู่ดูวิไล    
เขียวสดใสเบิกบานตระการตา
เรามุ่งมั่นสามัคคีดุจพี่น้อง  
 เราปรองดองร่วมรักสมัครสมาน
เรานบนอบเชิดชูครูอาจารย์   
เพื่อสร้างสรรค์วิทยาก้าวหน้าไกล
จะขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่   
เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณหนุนนำให้
ชาวขาวเหลืองเรืองรุ่งจรุงไกล
เกียรติขจรไปคงอยู่คู่ฟ้าดิน

                                    

                          

                               

                     เพลง รำวงบานบุรี

 

 

 

 
 

 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731