ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจ 

เพลงโรงเรียน

 

มาร์ชโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  

                        

เทศบาลวัดคลองโพธิ์  
เราเติบโตอย่างพร้อมเพรียงและยิ่งใหญ่
สีเหลืองคือคุณธรรมนำจิตใจ  
สีขาวไซร้วิญญาณพิสุทธิ์พุทธิธรรม
ก้าวนำวิชาการ    
ร่วมประสานผองประชาพาผลให้  
ในรอบรั้วเราน่าอยู่ดูวิไล    
เขียวสดใสเบิกบานตระการตา
เรามุ่งมั่นสามัคคีดุจพี่น้อง  
 เราปรองดองร่วมรักสมัครสมาน
เรานบนอบเชิดชูครูอาจารย์   
เพื่อสร้างสรรค์วิทยาก้าวหน้าไกล
จะขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่   
เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณหนุนนำให้
ชาวขาวเหลืองเรืองรุ่งจรุงไกล
เกียรติขจรไปคงอยู่คู่ฟ้าดิน

                                    

                          

                               

                     เพลง รำวงบานบุรี

 

 

 

 
 

 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731