ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจวิสัยทัศน์/ปรัชญา/ยุทธศาสตรของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 

    

พันธกิจ
1.  ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ
2.  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน
3.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้รอบด้าน
4.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา
5.  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
1.1  กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
1.3  กลยุทธ์พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1.4  กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
2.1  กลยุทธ์ส่งเสริมขวัญและกำลังใจครู
3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย
3.1  กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน
4.  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4.1  กลยุทธ์ปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่ให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน
5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา
5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง/ ชุมชน
5.2  กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น
6.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.1  กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล (ด้านการศึกษา)
                ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณี  และวัฒนธรรม

  • ส่งเสริมการศึกษา
  • ส่งเสริมและรักษาศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731