ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจบุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางจุฬีภรณ์      โพธิ์ศรี  

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

นายเสมอเทพ    แลเซอ 

 

 

นายปิยชาติ            เกษมสำราญ

นางสาวร้อยเพชร         ทัพศรีสวัสดิ์
นางสาวกุณฑิกา ทาปง  
นายศุภวิชญ์             ไชยูปถัมภ์
นายอนุวัฒน์        เนียนเฮียน
นางสาวนิพัทธา  ปิติยนต์
นางสาวสุภาวิณี กันภัย  

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731