ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๒ ๑๑ ๑๒ ๒๓
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๓ ๑๔ ๑๐ ๒๔
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๑ ๑๒ ๑๓ ๒๕
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๒ ๑๐ ๑๒ ๒๒
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๓ ๑๑ ๑๓ ๒๔
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๑๕ ๒๓ ๓๘
รวม
๘๖ ๙๔ ๑๘๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๑๙ ๑๔ ๓๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๑๙ ๑๓ ๓๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ ๑๓ ๒๑ ๓๔
รวม
๕๑ ๔๘ ๙๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๑๕ ๒๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๑๔ ๒๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๑๕ ๒๑
รวม
๒๐ ๔๔ ๖๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๑๕ ๑๑ ๒๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๑๔ ๑๐ ๒๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔ ๑๔ ๑๒ ๒๖
รวม
๕๖ ๔๔ ๑๐๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๑๕ ๑๕ ๓๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ๑๙ ๑๒ ๓๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ ๑๑ ๑๘ ๒๙
รวม
๔๕ ๔๕ ๙๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๑๑ ๑๙ ๓๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ๑๒ ๑๗ ๒๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๑๒ ๑๖ ๒๘
รวม
๓๕ ๕๒ ๘๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๑๔ ๑๔ ๒๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ๑๔ ๑๓ ๒๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ ๑๔ ๑๕ ๒๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ ๑๖ ๑๒ ๒๘
รวม ๕๘ ๕๔ ๑๑๒
รวมทั้งสิ้น ๓๕๑ ๓๘๑ ๗๓๒

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731