ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

บุคลากร

ปรัญชา วิสัยทัศน์ คำขวัญ สีประจำศูนย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ลิงค์ที่น่าสนใจข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๒ ๑๐ ๑๙
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๓ ๑๑ ๑๑ ๒๒
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๑ ๑๗ ๑๕ ๓๒
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๒ ๑๖ ๑๘ ๓๔
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๓ ๑๓ ๑๒ ๓๕
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๑ ๑๗ ๑๔ ๓๑
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๒ ๑๗ ๑๔ ๓๑
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๓ ๑๘ ๑๓ ๓๑
รวม
๑๓๒ ๑๒๗ ๒๕๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๑๖ ๑๗ ๓๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๑๘ ๑๖ ๓๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ ๑๒ ๑๓ ๓๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ ๑๖ ๑๖ ๓๒
รวม
๖๒ ๗๒ ๑๓๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๑๙ ๑๒ ๓๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๒๐ ๑๓ ๓๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๑๗ ๓๕
รวม
๔๗ ๕๒ ๙๙
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๒๐ ๑๖ ๓๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๒๑ ๑๕ ๓๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๑๒ ๒๑ ๓๓
รวม
๕๓ ๕๒ ๑๐๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๑๑ ๑๒ ๒๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ๑๐ ๑๓ ๒๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ ๒๐ ๒๔
รวม
๒๕ ๔๕ ๗๐
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๑๙ ๑๒ ๓๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ๒๐ ๑๓ ๓๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๑๖ ๑๘ ๓๔
รวม
๕๕ ๔๓ ๙๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๑๕ ๑๓ ๒๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ๑๖ ๑๑ ๒๗
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ ๑๐ ๒๒ ๓๒
รวม ๔๑ ๔๖ ๘๗
รวมทั้งสิ้น ๔๑๕ ๔๓๗ ๘๕๒

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731