ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
ชั้น ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1 12 10 22
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/2 11 11 22
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/3 14 8 22
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 12 13 25
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 12 11 23
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/3 12 13 25
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 15 25 40
รวม
88 91 179
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 20 13 33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 17 15 32
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 21 34
รวม
50 49 99
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 8 15 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 7 17 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 6 16 22
รวม
20 44 64
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 10 26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 13 12 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 15 10 25
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 14 12 26
รวม
57 44 101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 14 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 19 11 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 11 18 29
รวม
45 43 88
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 18 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 17 30
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 12 16 28
รวม
36 51 87
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 14 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 14 13 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 15 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 15 12 27
รวม 57 54 111
รวมทั้งสิ้น 353 376 731

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731